Årsmöte

Årsmöte, info och dagordning.

Dagordning vid årsmöte med föreningen proACT course

Årsmöte 2019
Datum och plats meddelas senare!


13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet, förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på möte. Fullmakt för fakultet som saknar personligt ombud vid årsmötet får ej användas. Fakultetsmedlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Ärenden vid årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare (2 personer, ej styrelsemedlemmar).
 4. Fråga om mötet vederbörligen har utlysts.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande (på ett år)
 15. b) kassör (på 2 år)
 16. c) sekreterare (på 2 år)
 17. d) övriga styrelsemedlemmar, lämpligen 5 stycken (på 2 år)
 18. e) en extern samt en intern (lekmanna-) revisor
 19. f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 20. g) firmatecknare
 21. Övriga frågor som upptagits i kallelsen, till exempel inkomna motioner

Övriga frågor av diskussions- eller informationskaraktär får väckas, men ej beslutas om, vid årsmötet.

Tidigare årsmöten:

Årsmöte 2018:
Måndag 22 oktober
Radisson Sky City Hotell Arlanda, Sverige

Verksamhetsberättelse hittar du här:

Årsmöte 2017:
Måndag 9 oktober 2017 kl 15:00-16:20
Radisson Sky City Hotell Arlanda, Sverige

Dagordningen för årsmötet kan du hitta här: Dagordning-Årsmöte-2017

Verksamhetsberättelse finns här: Verksamhetsberättelse proACTcourse 2016-2017

Årsmöte 2016:
Torsdag 20 oktober 2016 kl 11:30-15:00 (Inbjudan)
Akershus Universitetssykehus, Lorenskog, Norge

Dagordningen för årsmötet kan du hitta här: Dagordning årsmöte 20 oktober i Akershus

Verksamhetsberättelse finns här: verksamhetsberattelse-proactcourse-2015-2016

Årsmöte 2015:
Torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00-11.30
Konferens Quality Airport Hotel Arlanda, Stockholm.

Dagordningen för årsmötet kan du hitta här: Dagordning vid årsmöte 2015.

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015 hittar du här: Verksamhetsberättelse proACTcourse 2014-2015