Stadgar

STADGAR

(uppdaterade enligt årsmöte 2014-09-05)

för den ideella föreningen proACT Course bildad den 1 februari 2013. Stadgarna antagna vid konstituerande årmötet 1 februari 2013.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Syfte

Föreningen har som ändamål att utan egen vinning som en ideell förening bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerhet. Eventuellt ekonomiskt överskott ska gå till utveckling av verksamheten och komma medlemmarna tillgodo.

2 § Föreningens ställning

proACT Course är en självständig förening, associerad förening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) och kommer att följa de regler, rekommendationer och riktlinjer som gäller för SFAI’s associerade föreningar.

3 § Säte

Föreningens säte är i Lund, Sverige.

4 § Sammansättning

Föreningen består av de utbildningsfakulteter som har upptagits i föreningen som medlemmar.

5 § Beslutande organ och firmateckning

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Föreningens firma tecknas gemensamt av två styrelseledamöter som styrelsen utser.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m den 30 juni.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningen eventuella tillgångar ska fördelas.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Förening är öppen för alla proACT Course fakulteter som betalar medlemsavgift. För att få bedriva föreningens utbildning krävs medlemskap i föreningen. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är fakulteten medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet finns i två nivåer beroende på fakultetens storlek. Gränsen mellan medlemskapets nivåer skall basera sig på antalet utbildade under året före det år medlemskapet räknas. Vid årsmötet äger anslutna avdelningar i den lägsta nivån rösträtt med en röst och i den högre nivån rösträtt med två röster som kan avges av ett eller två ombud. Gränserna för de olika nivåerna fastställs av styrelsen årligen inför debitering av aktuell årsavgift.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att fakulteten avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Styrelsen beslutar om uteslutning. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av förenings organ,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 28 februari samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet, förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på möte. Fullmakt för fakultet som saknar personligt ombud vid årsmötet får ej användas. Fakultetsmedlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för 7§ och 8 § avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

16 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare (2 personer, ej styrelsemedlemmar).
 4. Fråga om mötet vederbörligen har utlysts.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande (på ett år)
 15. b) kassör (på 2 år)
 16. c) sekreterare (på 2 år)
 17. d) övriga styrelsemedlemmar, lämpligen 5 stycken (på 2 år)
 18. e) en extern samt en intern (lekmanna-) revisor
 19. f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 20. Övriga frågor som upptagits i kallelsen, till exempel inkomna motioner

Övriga frågor av diskussions- eller informationskaraktär får väckas, men ej beslutas om, vid årsmötet.

17 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

18 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

19 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

20 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex till sju övriga ledamöter. För beslut krävs fyra styrelsemedlemmars röster. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män och gärna från olika yrkesinriktningar. De länder som bedriver utbildning bör också finnas representerade i styrelsen. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot, sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Om avgångar sker från styrelsen så att antalet blir färre än fem ska extra årsmöte utlysas för att besätta de lediga posterna.

21 § Styrelsens arbete

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år och protokoll från dessa möten skall göras tillgängliga för medlemmarna. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 19 §, och
 • förbereda årsmöte.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende

skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller med annan teknik. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande ordinarie sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.