Extra årsmöte proACT Course Sverige

Datum: Onsdag den 14 juni 2023

Tid: 15:00

Plats: Teams

Vi kallar till ett extra årsmöte för att besluta i frågan om licensavgifter och rabattrappa för inköp av kursböcker. Se bifogat förslag från styrelsen.

Syftet med att hålla ett extra årsmöte är att vi önskar tillämpa reviderade licensavgifter from nästa verksamhetsår.

Det är viktigt att samtliga fakulteter representeras av minst en representant på mötet så att vi får ett majoritetsbeslut som speglar samtliga fakulteternas önskan.

Anmälan till årsmötet senast 12 juni sker till martina.lundberg@norrbotten.se länk skickas ut efter anmälan.

Dagordning

  1. Mötets öppnande fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare (2 personer, ej styrelsemedlemmar)
  4. Fråga om mötet vederbörligen har utlysts.
  5. Fastställande av föredragslista
  6. Beslut om licensavgift.
  7. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen