proactKURSER

proacts kursutbud

proACT är en konceptutbildning som har sitt ursprung i Skandinavien. Den är interprofessionell och syftar till att förbättra omhändertagandet av patienter med akut sviktande vitala funktioner i såväl sluten-, öppen- och kommunal vård. Kursen ger hälso- och sjukvårdspersonal verktyg för att kunna förutse och känna igen en kritiskt sjuk patient samt inleda behandling.

ABCDE+F

proACT använder sig av ABCDE-konceptet för att upptäcka och behandla en kritiskt sjuk patient. ABCDE används idag inom de flesta akutmedicinska utbildningar och handlar om att undersöka och stabilisera vitala funktioner.

Inom proACT rekommenderar vi dessutom tillägg av bokstaven F som står för “Further care” för att tillse att hela vårdkedjan uppfylls.

A – Airway
B – Breathing
C – Circulation
D – Disability
E – Exposure

F – Further care

Kommunikation och teamarbete

SBAR

SBAR är ett kommunikationsverktyg som används inom bland annat sjukvård men även andra högriskverksamheter där skriftlig och muntlig kommunikation är en grundpelare för säkerhet. SBAR som kommunikationsverktyg är i Sverige rekommenderat av SKL och Socialstyrelsen.

Modellen innebär i korthet att den information man vill kommunicera skall struktureras och förmedlas i följande fyra steg:

S – Situation
B – Bakgrund
A – Aktuellt tillstånd
R – Rekommendation

I varje steg ska bara den information som gäller just det steget förmedlas. Endast nödvändiga fakta beskrivs. Den information som hör till ett annat steg eller inte är nödvändig att förmedla utelämnas. På det sättet renodlas informationen och det budskap man vill förmedla blir lätt att uppfatta för mottagaren.

CRM

Crew Resource Management (CRM) är en säkerhetsförebyggande metod som syftar till att de tillgångar som finns i team används på bästa sätt. Genom att effektivt och säkert teamarbete kan säkerheten förbättras, vilket i sin tur leder till tillbud och negativa händelser kan reduceras.

NEWS2

National Early Warning Score (NEWS) är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Den ursprungliga versionen reviderades hösten 2017 till NEWS2, och används sedan januari 2018 på flera ställen i världen, främst på sjukhus, men i ökande omfattning även utanför sjukhus.

Dessutom finns en obstetrisk version för gravida. Den svenska versionen av NEWS2 är resultatet av ett samarbete mellan 23 organisationer.

Under hösten 2019 kommer en version för barn och ungdomar under 18 år, PEWS, att lanseras.

Länk till LÖF

Filmen om Anna

Filmen består av två korta filmer som visar en patients väg genom vården. 

I den första filmen fungerar inte vårdkedjan som det är tänkt och patienten Anna drabbas. I den andra filmen vill vi visa hur patientsäkerheten kan ökas genom utbildning, tydlig kommunikation och tidigt handlande.

Filmen om Anna

kursbok

proACT-boken är en del av utbildningspaketet och kan ej köpas fristående utan endast av registrerad koordinator.

Från bokens baksidestext:
“Boken är en heltäckande lärobok i akutmedicinskt omhändertagande för vårdpersonal, både inom slutenvården och öppenvården. Boken lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen. Boken ger också exempel på hur man framgångsrikt kan bygga upp en organisation kring rapid respons och rutiner för patientövervakning.

Boken vänder sig till all sjukvårdspersonal som har patientnära arbete, framför allt till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma att hamna i ett teamarbete kring en patient som hastigt försämras.”

Digital produkt

proACT använder sig av en digital produkt för att stärka kunskaperna inför kursen för att deltagarna ska ges möjlighet att förbereda sig inför kursen och tillgodogöra sig kunskap som används under utbildningen. På så sätt kan utbildningen fokusera på att fördjupa och tillämpa kunskaperna.

När du har fått kursboken kan du följa instruktionerna på pärmens insida och logga in här.
Vid behov av support av den digitala produkten kontaktas Studentlitteraturs support tel 046 – 312200

referenser

Här finner du några referenser till boken och utbildningen. För att läsa alla våra referenser, ladda ner vår pdf här.

Vill du gå någon av våra kurser?