Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning

utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring 2008 respektive 2015

ST-läkare som efter genomförd ProACT-utbildning önskar intyg enligt Socialstyrelsens målbeskrivning kan få sådant utfärdat från sin fakultet. I nuläget finns två parallella giltiga föreskrifter för ST-läkarutbildningen, med separata (men ofta likartade) målbeskrivningar.

Via nedanstående länkar nås intygsblanketterna på Socialstyrelsens hemsida:

Intygsblankett 2008

Intygsblankett 2015

Intygen kan laddas ned eller fyllas i digitalt och skrivas ut.
– I rutan för kursbeskrivning fylls följande text i:
ProACT är en endags konceptutbildning i förebyggande och åtgärdande av livshotande tillstånd. I kursen ingår föreläsningar, gruppdiskussioner och scenarioövningar.
– I rutan för delmål fylls målen för respektive specialitet i enligt tabellen nedan:

Specialitet

Del av delmål
2008 års ST

Del av delmål
2015 års ST

Akutmedicin

1, 4, 6, 7, 16 (tilläggsspecialitet)

a1, c1, c3, c5, c6, c9

Allmänmedicin

1, 5, 13

a1, c1, c2, c5

Anestesi

2, 9, 10, 12, 14, 17

a1, c2, c6, c7, c 9, c 10

Kirurgi

1, 3, 14, 17

a1, c1, c3

Neurologi

1, 14, 17

a1, c1

Obstetrik och gynekologi

5, 6, 14, 17

a1, c5, c6

Psykiatri

5, 13

a1, c5

Urologi

? (målbeskr saknas i SOSFS2008)

a1, c1, c3

Öron-, näsa- och halssjd

1, 4, 11, 14, 17

a1, c1, c4, c11

Om ST-läkare från andra specialiteter önskar intyg, eller andra frågor kring intyg för läkare uppkommer, kan instruktörer/fakultetsansvariga kontakta styrelse@proactcourse.org. Mer information kommer att publiceras på hemsidan i takt med införandet av BT och de förändringar som detta medför även för ST. För AT-läkare används sedvanligt ProACT-kursintyg.